NODARBIBAS

  1. Nodarbibas, kuras notiek pec Direct metodes, galvena uzmaniba ir veltita sarunas apmacibai. Ta ir tiešas apmacibas metode, tas nozime, ka students macibu laika izmanto anglu valodu bez nepieciešamibas tulkot uz latviešu valodu, un tas noteikti paatrina apmacibu.
  2. Maciba notiek mazas grupas (lidz 7 cilvekiem), un tas nozime, ka var atri parliecinaties par tas efektivitati.
  3. Nodarbibas vada pasniedzeji native speakers (anglu pasniedzeji). Pasniedzeji ievada studentu anglu valodas pamatos un precizi izskaidro gramatikas materialu. Nakamais macibu solis, kurš padara par iespejamu atru izrunas apgušanu un ar to samazina laiku, atveletu macibai. Macoties English Your Way students nepamanis atškiribu starp zinatnisku anglu valodu un to valodu, kura ir lietojama ikdiena.
  4. Nodarbibas notiek divas reizes nedela pa 100 minutem no rita vai vakara. Tiem, kas strada, English Your Way organize tikšanas sestdienas (pa 150 minutem). Mes sagatavojam nodarbibu piedavajumu ari tiem, kas strada mainas. Nodarbibas notiek paraleli no rita un vakara. Piem.: ja cilveks strada rita maina, vinš var atnakt uz nodarbibam pecpusdiena, bet taja nedela, kad vinš strada vakara maina, ir nodarbibas no rita. Par detalam ludzam jautat sekretariata.
  5. Pecpusdienas nodarbibas – tas ir nodarbibas, kuras sakas plkst. 17, 18, vai 19:30. Vairaki cilveki, kuri apmekle tadas nodarbibas, strada nakts mainas, bet ne tikai. Tie var but ari tie cilveki, kuri nevar nakt uz nodarbibam vakaros vai no rita.
  6. Nodarbibas organizetajas grupas – ta ir iespeja izveidot atsevišku grupu cilvekiem, kuri velas macities kopa. Tadu nodarbibu priekšrociba ir ta, ka nodarbibas notiek dienas un laika, kuru sev izveles grupa. Tada nodarbibu forma visbiežak piedalas cilveki, kuri strada mainas, piem. 3 vai 4 darba dienas, pec tam 3 vai 4 brivas dienas, vai pec sistemas „diena, nakts un brivs”. Tad nodarbibas notiek tajas dienas, kad tie cilveki ir brivi. Organizeto grupu nodarbibas var notikt vienu, divas, vai pat tris reizes nedela. Ari nav minimala cilveku skaita, lai nodarbiba notiktu. Vairak informacijas par tadam nodarbibam var sanemt sekretariata.
  7. Individualas nodarbibas – ta ir elastigaka apmacibas forma. Nodarbibas ir pielagotas studentam, ka nodarbibu laika zina, ta ari pasniedzama materiala zina.
  8. Musu skola mums ir vairaki macibu limeni no sakuma limena lidz limenim ar augsto zinašanu pakapi, kas lauj mums precizi sameklet atbilstošo limeni katram studentam.

Macities skola English Your Way var sakt jebkurš cilveks. Nav vecuma ierobežojumu. Musu skola macas cilveki, kuri nekad agrak nav macijušies anglu valodu, ka ari cilveki, kuriem bija anglu valoda pamatskola, liceja un pat augstskola. Atškiriba no citam skolam, English Your Way piedava lielu izveli nodarbibu laika zina. Mes negribam, lai neiespejamiba izveleties piemeroto nodarbibu laiku butu par škersli macibam musu skola.

Language / valoda
[1608 byte] [353 byte] [400 byte] [880 byte]
[468 byte] [593 byte] [595 byte] [134 byte]
musu skolas
locations